Toolbox

Zorgprofessionals vinden in de toolbox bruikbare handvatten waarmee zij de psychosociale zorg kunnen verbeteren en kunnen laten aansluiten bij de behoefte van kind, ouders en gezin. Aanvullingen voor de toolbox ontvangen we graag! Stuur je die naar info@revaliderendoejesamen?

Websites

CP Nederland (cpnederland.nl) is de patiëntenvereniging van mensen met CP én hun familie, vrienden, verzorgers en geliefden. Op de site vind je informatie, nieuws en producten voor mensen met cerebrale parese: cpnederland.nl/webshop

SBH Nederland geeft objectieve informatie aan mensen met spina bifida en hydrocephalus, hun familie en (aanstaande) ouders. sbhnederland.nl

www.spierziekten.nl; Lees hier meer over symptomen en behandelingen van spierziekten. Informatie en advies. Patiëntenervaringen. Lotgenotencontact.

VKS is er voor iedereen die met een stofwisselingsziekte te maken heeft. Er zijn wereldwijd meer dan 1500 erfelijke stofwisselingsziekten (ook wel metabole ziekten genoemd). VKS zorgt voor belangenbehartiging, lotgenotencontact, informatie en betere, patiëntgerichte zorg. Voor alle betrokkenen. stofwisselingsziekten.nl

revalidatienederland.nl, op deze site vind je informatie over medisch specialistische revalidatie, de aandoeningen, behandeling en de instellingen waar je terecht kunt.

hersenletsel.nl, dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Stichting Hartekind zich in voor het vergroten van de overlevingskansen van hartekinderen en het verbeteren van kwaliteit van leven. Stichting Hartekind financiert levensbelangrijk onderzoek, organiseert / ondersteunt evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan ouders. stichtinghartekind.nl

kortermaarkrachtig.com, informatie voor mensen die een prothese hebben of een amputatie moeten ondergaan

Dwarslaesie Organisatie Nederland is dé belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie en hun naasten. dwarslaesie.nl

Informatie over diabetes type 1 vind je hier: stichtingdon.nl

De Vereniging Kinderkanker Nederland is er voor iedereen die te maken heeft (gehad) met kinderkanker. Bij ons kun je terecht voor ervaringsdeskundige informatie, herkenning, steun en een luisterend oor kinderkankernederland.nl

Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. www.hetgehandicaptekind.nl

schouders.nl is een platform voor ouders van zorgkinderen dat ouders voorziet van betrouwbare informatie, ervaringen en ondersteuning. Ouders voelen zich door deze tool meer toegerust om vragen te stellen aan zorgprofessionals. Ook geeft het platform toegang tot lotgenotencontact.

Net als jij: Informatie en ervaringsverhalen van en voor jongeren met een lichamelijke beperking in de transitiefase

Voor ouders, leerkrachten en andere professionals die meer willen weten over Cerebrale Parese en de gevolgen op het gedrag bestaat de website cpengedrag.nl, met literatuur, filmpjes en tips.

Op www.cpenontwikkeling.nl vind je informatie over de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met cerebrale parese. Het gaat over wat we weten uit onderzoek maar ook de ervaring van jongvolwassenen met CP, ouders en zorgverleners. Je kan de informatie ook met anderen delen en gebruiken om in gesprek te gaan over ontwikkeling.

Jongeren met cerebrale parese kunnen terecht op wijencp.nl. Deze website bevat informatie over CP, ervaringsverhalen van jongeren, een forum en een agenda met evenementen.

iederin.nl is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Iederin zet zich in voor een inclusieve samenleving. Je kunt hier terecht voor vragen of het melden van problemen bij het aanvragen van voorzieningen.

De cyberpoli is een online en interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. De website bevat naast ervaringsverhalen en een forum, ook medische informatie speciaal gericht op kinderen en jongeren.
cyberpoli.nl

opeigenbenen.nu gaat over zorg en jouw eigen regie rond
je behandeling en behandelplan

kinderpalliatief.nl; op deze website vind je alle informatie over kinderpalliatieve zorg, de zorg aan kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en hun gezin.

Brochures over leven met OI: oivereniging.nl/onderoek-oi-en-psychisch-en-sociaal-welbevinden

3 goede vragen. Het is belangrijk om samen met je arts zaken op een rijtje te zetten. Dit kun je doen door 3 goede vragen te stellen: Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situatie? Deze vragen nodigen uw arts uit goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren. Samen met hem of haar kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. U maakt zo een goed geïnformeerde keuze, en dat maakt de kans van slagen het grootst.

Vereniging Balans staat op voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer, of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding. Zij delen kennis met ouders en professionals. Balans ondersteunt en vertegenwoordigt ouders zo goed mogelijk door op verschillende manieren informatie en kennis te delen. En komt op voor ouders en kinderen in politiek Den Haag.

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog. De NVN richt zich op de kwaliteit van zorg voor mensen met aandoeningen van het zenuwstelsel of van de spieren. 

Op deze site vind je duidelijke en betrouwbare informatie over kinderneurologische aandoeningen.

Virtual Reality om de zorg te verbeteren. Virtual Reality (VR) groeit wereldwijd in rap tempo. Ook binnen de gezondheidszorg. De Sint Maartenskliniek heeft de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met VR op verschillende afdelingen.

Het Nederlands CP register heeft tot doel de zorg voor kinderen met cerebrale parese van 1 tot 18 jaar te verbeteren en meer op maat te kunnen geven. Het register brengt een follow up register én een behandelregister samen.

Alles over zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en hun gezin. Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zet zich in om de kinderpalliatieve zorg als expertisegebied verder te verbeteren en blijvend en duurzaam in het Nederlandse zorgsysteem op te nemen. Op deze site vind je informatie over wat kinderpalliatieve zorg precies is, hulp en steun, projectinformatie, nieuws en ervaringen van anderen. 

PERRIN is een landelijk onderzoeksprogramma op het gebied van de kinderrevalidatie, gericht op de ontwikkeling van en zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met cerebrale parese (CP). Het onderzoek is uitgevoerd door het PERRIN consortium.

Tools

De ‘International Classification of Functioning Child and Youth version’ (ICF-CY) is een raamwerk voor het analyseren van het functioneren. Het raamwerk kan ook gebruikt worden om in kaart te brengen wat juist goed gaat. Daar zitten nl vaak aangrijpingspunten om goed op hulpvraag te kunnen ingaan.
https://www.whofic.nl/sites/default/files/2018-05/20130501_ICFwebuitgave.pdf

De Module Zelfmanagement in de kinderrevalidatie bevat 18 vragen: https://www.free-learning.nl/modules/zelfmanagement/start.html Wat is zelfmanagement en zelfmanagement ondersteuning? Wat betekent dit voor zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk van de kinderrevalidatie? Hoe kan je als therapeut een coachende houding aannemen?

Overzicht diverse interventies/ondersteuningsprogramma’s die zijn ontwikkeld ten behoeve van ondersteuning van pediatrische patiënten en hun ouders, broers en zussen.
https://www.hetklikt.nu/downloads/interventies.pdf

Een goed ingericht proces van samen beslissen met voldoende ruimte voor dialoog helpt arts en patiënt om samen tot de best passende medische behandeling te komen. Hoe je dat kunt aanpakken, vind je op deze pagina. https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/samen-beslissen-0

De Canadian Occupational Performance Measure is een evidence-based uitkomstmaat die is ontworpen om de zelfperceptie van een cliënt over prestaties in het dagelijks leven, in de loop van de tijd, vast te leggen: www.thecopm.ca

De Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) wil in kaart brengen hoe kinderen deelnemen aan dagelijkse activiteiten buiten de schooluren om. De CAPE geeft informatie over 5 dimensies van participatie: diversiteit, intensiteit, het plezier in activiteiten, met wie en waar. a

De informatiemap voor professionals ‘CP en gedrag’: alles over het gedrag van je kind’ bevat verschillende producten waarmee je als professional ouders kunt ondersteunen met betrekking tot het gedrag van hun kind met CP. In de map zit onder andere een checklist, en het draaiboek met de opzet voor een informatieve ouderbijeenkomst over CP en gedrag, en een programma voor ouder coaching bestaande uit 4 sessies. 

Bepaal welke onderwerpen relevant zijn tijdens je consult. De gesprekskaart helpt mensen met SMA richting te geven aan het gesprek met zorgverleners. http://levenmetsma.nl/gesprekskaart.html
Ook is er deze informatiekaart: http://levenmetsma.nl/documents/Informatiekaart.pdf

Brochure Op eigen kracht, over het opvoeden van kinderen met een spierziekte.

IMH is een platform voor zorgprofessionals die werken vanuit de IMH visie. De toolbox biedt een overzicht van hulpmiddelen die zorgprofessionals kunnen gebruiken bij de zorg voor gezinnen met ongeboren en jonge kinderen. https://www.imhnederland.nl/toolbox/

De richtlijn Ouder-kind relatie is verschenen. Daarbinnen zijn ook tools beschikbaar.
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=60&rlpag=3547

NJI, Quickscan naar de ondersteuningsbehoeften van zorgintensieve gezinnen.
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/QuickScan-naar-de-ondersteuningsbehoefte-van-zorgintensieve-gezinnen.pdf

De Kidscreen is een instrument dat de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren meet.
https://www.nji.nl/instrumenten/kidscreen

De Groeiwijzer is een hulpmiddel om de transitie naar volwassenheid/eigen regie van kinderen en jongeren te ondersteunen. De Groei-wijzer bestaat uit scoringslijsten die inzichtelijk maken hoe zelfstandig kinderen/jongeren zijn en hoe zij van hieruit concreet plannen kunnen maken om zelfstandiger te kunnen worden.

Samen beslissen kan het verschil maken tussen goede, passende zorg, en zorg waar mensen niet bewust voor gekozen hebben. Of zelfs niet helemaal achterstaan. De patiënt of cliënt en jij willen allebei hetzelfde: de best passende behandeling of ondersteuning. Maar over wat dat precies is, kunnen jullie verschillende ideeën hebben. Met de input van de patiënt over zijn of haar situatie, wensen en behoeften, en jouw kennis over mogelijke behandelingen, onderzoeken, medicatie of ondersteuning, beslis je samen welke zorg het beste past.

In het werken met de Yucelmethode ligt de focus op de eigen kracht van de mens als geheel, in zijn persoonlijke context. De hulpvrager zelf is eigenaar van zijn problemen én van het proces waarin hij of zij met steun van de tijdelijke ondersteuner, zijn leven positief beïnvloedt op weg naar herstel. 

PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst voor het in kaart brengen van het algemeen dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21 jaar) met een beperking. De vaardigheden worden in kaart gebracht binnen de volgende domeinen: Dagelijkse activiteiten, Mobiliteit, Sociaal/cognitief en Verantwoordelijkheid.

In de ‘Falls Efficacy Scale International’ (FES-I) wordt de valangst van de patiënt bij het uitvoeren van ADL-activiteiten en sociale activiteiten gemeten.

Het kernkwadrantenspel‘ van Daniel Ofman biedt de ultieme mogelijkheid om op toegankelijke en speelse wijze kennis te maken met het kernkwadrant. Met de kernkwadranten kun je inzicht krijgen in je kwaliteiten en valkuilen.

De Kidscreen is een instrument dat de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren meet (8 tot en met 18 jaar). Doel ervan is het bepalen van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren. Onder kwaliteit van leven wordt verstaan het fysiek, emotioneel, sociaal en cognitief functioneren.

De Strengths and Difficulties Questionnaire is een korte screeningslijst die de aanwezigheid van psychosociale problemen, sterke kanten van het kind en de invloed van psychosociale problemen op het dagelijks functioneren meet.
https://www.nji.nl/instrumenten/strengths-and-difficulties-questionnaire-sdq

De Child Behavior Checklist is een diagnostisch instrument om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jongeren te kwantificeren. Er bestaan twee versies: een voor kinderen van 1,5 tot en met 5 jaar, en een voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.
https://www.nji.nl/instrumenten/child-behavior-checklist-cbcl

De Youth Self report is een vragenlijst waarop jongeren vragen over zichzelf kunnen beantwoorden over vaardigheden en emotionele en gedragsproblemen.
https://www.nji.nl/instrumenten/youth-self-report-ysr

In Nederland is KLIK (Kwaliteit van leven in kaart) een veel gebruikte web gebaseerde methode waarmee systematisch kwaliteit van leven en psychosociale welbevinden van kinderen (van 0 tot 18 jaar) die onder behandeling zijn (geweest) in het ziekenhuis in beeld wordt gebracht. Kinderen en ouders vullen voorafgaand thuis de vragenlijsten in op de KLIK website. Tijdens de afspraak opent de behandelaar de KLIK website en bespreekt de antwoorden. Problemen kunnen hiermee vroegtijdig worden gesignaleerd en besproken, en zo nodig kan passende hulp ingezet worden.
www.hetklikt.nu

Intelligentieonderzoek of neuropsychologisch onderzoek

Een kinderpsychiatrisch onderzoek

Een ortho-didactisch onderzoek

Diagnostische instrumenten die gevalideerd zijn voor gebruik binnen de jeugdhulpverlening kunnen ook ingezet worden voor kinderen met lichamelijke beperkingen.

Focusgroep ‘Gewoon anders bewegen’ van Rijndam Revalidatie; beweeggroep voor kinderen met een lichte motorische beperking. De training is een psychosociale beweeggroep voor kinderen met een licht motorische beperking onder andere gericht op het leren aanvoelen, accepteren en het omgaan met en/of verleggen van fysieke grenzen. Bij kinderen met een chronische aandoening wordt veelal gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutische technieken om de copingvaardigheden en de competentiebeleving, de zelfzorg en zelfstandigheid ten aanzien van de behandeling en het psychosociaal functioneren te bevorderen.

Op Koers is een in Nederland veel gebruikte en effectief bevonden groepscursus voor kinderen met een chronische aandoening. Deze is gericht op het bevorderen van coping en een positief zelfbeeld. Op Koers wordt aangeboden in meerdere ziekenhuizen en is specifiek bedoeld voor kinderen met een chronische aandoening die in meer of mindere mate psychosociale problemen hebben. Op Koers wordt ook als online cursus aangeboden aan adolescenten en bleek effectief in het bevorderen van psychosociaal functioneren en coping. https://www.nji.nl/interventies/op-koers

Met het CP Paspoort, een boek met mooie illustraties, heldere informatie over cerebrale parese, spelletjes en puzzeltjes ontdekt het kind zelf wat cerebrale parese in zijn of haar leven betekent. De helft van het boek is nog leeg: dit mag het kind zelf vullen met tekeningen, eigen ervaringen op schrijven, foto’s of stickers plakken.

Het lichaamsbesef en het identiteitsbesef zorgen ervoor dat kinderen zich er op een bepaald moment van bewust worden dat hun lijf niet zo werkt als bij een ander kind. En dat ze niet alles even goed of even snel kunnen, zoals leren lopen, fietsen of praten. Vanaf dan krijgen ze vaker te maken met allerlei situaties waarin ze geconfronteerd worden met hun beperkingen. Naast de ‘gewone’ ontwikkelingstaken die elk kind heeft (leren lopen, praten, rekenen en schrijven, etc.) moeten kinderen met een lichamelijke aandoening ook nog leren omgaan met hun beperkingen. Handicapbeleving.

Bij kinderen met Developmental Coördination Disorder werden positieve effecten beschreven van de CO-OP groepstraining (Cognitive orientation to daily occupational performance). Dit betreft een metacognitieve interventie gericht op het verwerven van vaardigheden door het gebruik van cognitieve en taakgerichte strategieën. https://info.ergotherapie.nl/cursus/cursus-cognitive-orientation-to-daily-occupational-performance-co-op-approach

Stepping Stones Triple P is effectief bevonden bij kinderen met verworven hersenletsel.
https://www.triplep-nederland.nl/nl-nl/de-triple-p-methode/triple-p-toolbox/stepping-stones/

De Strengths and Difficulties Questionnaire is een korte screeningslijst die de aanwezigheid van psychosociale problemen, sterke kanten van het kind en de invloed van psychosociale problemen op het dagelijks functioneren meet.

CP-Child: Meetinstrumenten voor gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij mensen met ernstige beperkingen die rolstoelgebonden zijn

BordjeVol geeft mensen spelenderwijs inzicht in hun leven. Wat zijn energievreters en energiegevers, welke veranderingen zijn wenselijk en wat helpt daarbij?

De online groepscursus Op Koers voor ouders van kinderen met een chronische aandoening laat positieve effecten zien op het functioneren van ouders, waaronder verminderde symptomen van angst en depressie en een toename in het gebruik van probleemoplossende copingvaardigheden.
https://www.nji.nl/interventies/op-koers

Voor Ouders Centraal praat Minke Verdonk met ouders over het leven met hun kind met een ernstige beperking of handicap. De verhalen zijn openhartig, puur en inspirerend, met leerpunten voor zorgprofessionals. Dit keer een interview met Marcel, vader van de tweeling Nila en Jukka van 9 jaar. Jukka heeft een achterstand in zijn ontwikkeling en functioneert op het niveau van een 2-jarige.
https://www.ouderscentraal.nl/vader-marcel-zet-vaak-zijn-gevoel-uit/

De Parental Stress Scale (PSS) is een meetinstrument waarmee het functioneren van ouders in kaart kan worden gebracht. Deze vragenlijst is bedoeld om ouderlijke stress in kaart te brengen, en wordt door ouders ingevuld.
https://www.corc.uk.net/outcome-experience-measures/parental-stress-scale-pss/

Deze instrumenten kunnen helpen om de sterke en zwakke kanten van de opvoedsituatie in kaart te brengen.
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=60&rlpag=3554

De 12-delige wetenschappelijke encyclopedie ‘(P)referentiële opvoeding en begeleiding van a tot z’ is nu volledig toegankelijk online. De encyclopedie bevat de allerlaatste (neuro)wetenschappelijke onderzoeksbevindingen en verscheen eerder in boekvorm. Doel van dit initiatief is nieuwe wetenschappelijk beschikbare know-how ter beschikking te stellen van een ruim doelpubliek, zowel professionelen als ouders en jongeren zelf. De 600 actuele opvoedingsthema’s, geordend in 12 opvoedingsdelen, zijn ook heel bruikbaar in het kader van vorming en therapeutisch interessant.
https://www.ouderscentraal.nl/encyclopedie-over-opvoeding-en-begeleiding-online-vrij-toegankelijk/

Ouder- en Brus-support:
https://schouders.nl/ontmoeten-delen/ouder-en-brus-support

Podcast serie Levend Verlies, over terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening en hun naasten:
https://levend-verlies.nl/

Last-thermometer: het hebben van een chronisch ziek kind is van invloed is op het hele gezin en ook op het welzijn van de ouders. Voor zorgverleners is het vaak lastig in te schatten welke ouders ondersteuning nodig hebben of daar behoefte aan hebben. Daarom is deze vragenlijst ontwikkeld die in kaart brengt hoe het met ouders zelf gaat en op welke gebieden zij problemen ondervinden:
https://www.zorgvoorhetziekekind.nl/producten/last-thermometer-voor-ouders-lto/

Route 18 werkt aan de toekomst van jongeren. Bij Route 18 krijgen thuiswonende jongeren met een neurologische aandoening en/of lichamelijke beperking vanaf hun 16e een MAAT toegewezen. Dat is een Maatje Als Aanwezige Transitiebegeleider die een aantal jaar meeloopt en bemiddelt vanuit een multidisciplinair oogpunt. Onze transitiebegeleiders komen bij jullie thuis aan tafel en heeft deskundige ervaring op alle zorggebieden én het sociale domein.

In de literatuur rondom het in kaart brengen van gezinsfunctioneren zijn instrumenten gevonden die betrekking hebben op mentale gezondheid en kwaliteit van leven van individuele gezinsleden, maar ook instrumenten die zich specifiek richten op het gezin als systeem of specifiek op de brussen. Zoals bijvoorbeeld de behoeften van brussen en het aanpassingsvermogen van het gezin. De gevonden instrumenten zijn vragenlijsten en semigestructureerde interviews, waarbij ouders, brussen of beiden als informant worden gebruikt.

Training brussupporter, webinars en meer. Brussen staan erom bekend dat ze zich wegcijferen in de zorg voor hun broer of zus. Vaak schakelen ze geen of te laat hulp in. Uit onderzoek blijkt dat lotgenotencontact direct een positieve invloed heeft op hun welzijn. Daarom starten we in samenwerking met kenniservaringscentrum (sch)ouders met een training ‘brussupporter’.

Informatiesites speciaal voor brussen: https://www.welzijn.nl/informatief/brussen/

Brussenspel voor jongere Brussen (6 tot 9 jaar): www.brussengame.nl Doel van het spel: het herkennen en hanteren van de eigen grenzen, opkomen voor zichzelf, het vragen en ontvangen van steun uit de omgeving

Gratis E-book: It’s all-in the family, een gezinsleven zonder beperkingen, met daarin een gezin emotiespel:
www.nice2bme.nl/gratis-ebook/

Tip: Doe minder vóór en meer mét ouders. Uit het promotieonderzoek van Dr. Barbara Piškur blijkt dat ouders veel doen om participatie van hun kind te bevorderen, over veel ervaringskennis beschikken, maar ook tegen veel knelpunten aan lopen. Een ander punt van aandacht is dat ouders met een zorgkind vaak te maken hebben met meerdere professionals, ieder met een eigen stukje expertise. Lang niet altijd zit men daarbij op dezelfde lijn. Ouders moeten daarmee dealen en zelf keuzes maken. Hoe kunnen we samen minder vóór, maar meer mét ouders doen. Lees hier meer.

Participation and Environment Measure for Children and Youth (PEM-CY) wordt tegenwoordig het meest gebruikt, en is beschikbaar in het Nederlands. Deze instrumenten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de sociale steun (ontvangen steun, soorten steun, bronnen van steun, behoefte aan steun en tevredenheid van steun) vast te leggen. Maar professionals kunnen ook, los van instrumenten, met ouders in gesprek en hen vragen naar de ervaren ondersteuning van de omgeving en de participatie thuis, op school en in de wijk/gemeenschap. Daarnaast kunnen ouders hun wens tot verandering in participatie en de belangrijkste eigen strategieën aangeven. Maar ook de problemen met de kwaliteit of beschikbaarheid van diensten of hulp die het kind ontvangt of nodig heeft. De focus kan ook gelegd worden op barrières in de fysieke sociale omgeving, service-, productiviteits- en beleidsomgevingen.
https://www.canchild.ca/en/resources/dutch-hub/participatie

Met een Ecogram breng je de belangrijke sociale contacten van de cliënt in kaart. Het Ecogram houdt rekening met verschillende leefgebieden. Het is als een röntgenfoto van het sociaal netwerk.
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/mantelzorg/mantelzorg-ecogram-uitleg.pdf

Het F-words model bespreekt ‘factoren’ die het functioneren in het dagelijks leven van het kind in kaart brengen, namelijk familie, vrienden, functioneren, plezier, fitness en toekomst. https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/002/645/original/Gorter_NTR_2019_Top_artikel_-_Jan_Willem_Gorter.pdf

Spel Vooruit Achteruit voor meer begrip in de klas. Spelenderwijs van begrip naar inleving: een onzichtbare chronische aandoening in combinatie met wisselende belastbaarheid stuit vaak op onbegrip op school. Vandaar dat dit spel is ontwikkeld om in de klas te spelen. Het spel kan ingezet worden als deel van spreekbeurt door een leerling of geïnitieerd worden door de leerkracht. Er zit zowel een spreekbeurtplan als een lesplan bij. Het is in gedrukte en digitale vorm beschikbaar. 

Zelfmanagement in de Kinderrevalidatie. Wat is zelfmanagement en zelfmanagement ondersteuning? Wat betekent dit voor zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk van de kinderrevalidatie? Hoe kan je als therapeut een coachende houding aannemen? Dat vind je in deze module.